Bảng hướng dẫn thủ tục hành chính

Lĩnh vực:  Lao động - Thương binh và Xã hội

STT Mã thủ tục Danh sách các thủ tục Phạm vi
1 LD01 Cấp học bổng cho trẻ em nghèo có hoàn cảnh đặc biệt Thủ tục cấp Sở
2 LD02 Giải quyết chế độ bảo hiểm y tế đối với người có Huân, Huy chương Thủ tục cấp Sở
3 LD03 Cấp giấy chứng nhận hộ nghèo Thủ tục cấp Sở
4 LD04 Cấp giấy CN con TB, bệnh binh, con liệt sỹ, người có công Thủ tục cấp Sở
5 LD05 Cấp giấy giới thiệu di chuyển chế độ đối với người có công với cách mạng (chuyển đi) Thủ tục cấp Sở
6 LD06 Cấp lại thẻ thương binh, bệnh binh, giấy chứng nhận gia đình liệt sỹ Thủ tục cấp Sở
7 LD07 Đề nghị cấp sổ ưu đãi HSSV hưởng trợ cấp hàng tháng và một lần cho người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi Thủ tục cấp Sở
8 LD08 Thủ tục công nhận TB, người hưởng chính sách như TB (trường hợp người bị thương không phục vụ trong quân đội, công an nhân dân) Thủ tục cấp Sở
9 LD09 Giải quyết chế độ cấp tiền mua phương tiện trợ giúp dụng cụ, chỉnh hình và phục hồi chức năng Thủ tục cấp Sở
10 LD10 Giải quyết chế độ một lần đối với người hoạt động giải phóng dân tộc đã được thưởng Huân Huy chương Thủ tục cấp Sở
11 LD11 Thủ tục giải quyết chế độ đối với thân nhân liệt sỹ (trường hợp là dân sự) Thủ tục cấp Sở
12 LD12 Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp một lần hoặc trợ cấp hàng tháng đối với Anh hùng LLVTND, Anh hùng lao động trong kháng chiến Thủ tục cấp Sở
13 LD13 Giải quyết chế độ một lần đối với người hoạt động kháng chiến chết trước ngày 01/01/1995 Thủ tục cấp Sở
14 LD14 Giải quyết chế độ đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học nằm trong 16 loại bệnh theo quy định tại Quyết định số 09/2008/QĐ-BYT Thủ tục cấp Sở
15 LD15 Giải quyết mai táng phí đối với cựu chiến binh từ trần Thủ tục cấp Sở
16 LD16 Thủ tục hỗ trợ thân nhân liệt sỹ đi thăm viếng mộ liệt sỹ Thủ tục cấp Sở
17 LD17 Giải quyết trợ cấp một lần đối với người có công giúp đỡ Cách mạng Thủ tục cấp Sở
18 LD18 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với người có công với cách mạng hưởng trợ cấp hàng tháng từ trần Thủ tục cấp Sở
19 LD19 Thủ tục đề nghị cấp lại bằng Tổ quốc ghi công Thủ tục cấp Sở
20 LD20 Thủ tục Di chuyển đối tượng bảo trợ xã hội (chuyển đi) Thủ tục cấp Sở
21 LD21 Đề nghị hưởng trợ cấp xã hội đối với người từ 80 tuổi trở lên Thủ tục cấp Sở
22 LD22 Đề nghị hưởng trợ cấp đối với người cao tuổi cô đơn Thủ tục cấp Sở
23 LD23 Đề nghị hưởng trợ cấp xã hội đối với người tâm thần kinh Thủ tục cấp Sở
24 LD24 Đề nghị hưởng trợ cấp xã hội đối với người đơn thân nuôi con nhỏ Thủ tục cấp Sở
25 LD25 Đề nghị hưởng trợ cấp xã hội đối với người bị nhiễm HIV/AIDS Thủ tục cấp Sở
26 LD26 Giải quyết trợ cấp một lần đối với người hoạt động CM, hoạt động KC bị địch bắt tù đầy Thủ tục cấp Sở
27 LD27 Đề nghị hưởng trợ cấp xã hội đối với hộ gia đình có 2 người tàn tật trở lên Thủ tục cấp Sở
28 LD28 Đề nghị hưởng trợ cấp xã hội đối với trẻ em mồ côi, bị bỏ rơi Thủ tục cấp Sở
29 LD29 Đề nghị hưởng trợ cấp xã hội đối với gia đình, cá nhân nhận nuôi trẻ mồ côi, bị bỏ rơi Thủ tục cấp Sở
30 LD30 Thủ tục giải quyết chế độ tuất hàng tháng đối với thân nhân liệt sỹ Thủ tục cấp Sở
31 LD31 Đề nghị hỗ trợ kinh phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội Thủ tục cấp Sở
32 LD32 Đề nghị giải quyết tuất hàng tháng đối với thân nhân của Lão thành CM, cán bộ tiền khởi nghĩa, thương bệnh binh có tỷ lệ từ 61% trở lên từ trần Thủ tục cấp Sở
33 LD33 Thủ tục tiếp nhận hồ sơ người có công chuyển đến Thủ tục cấp Sở
34 LD34 Đề nghị cấp thẻ bảo hiểm y tế cho đối tượng người nghèo, người tàn tật, BTXH Thủ tục cấp Sở
35 LD35 Đề nghị hưởng trợ cấp xã hội đối với người tàn tật Thủ tục cấp Sở
36 LD42 Tiếp nhận đối tượng vào cơ sở bảo trợ xã hội Thủ tục cấp Sở
37 LD44 Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội chuyển đến Thủ tục cấp Sở
38 LD46 Giải quyết chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo; hỗ trợ học phí và hỗ trợ chí phí học tập(Theo nghị định 49) Thủ tục cấp Sở
39 LD47 Đề nghị xác nhận đối tượng không hưởng chế độ do ngành LĐTBXH quản lý Thủ tục cấp Sở
40 LD48 Tiếp nhận và cấp giấy giới thiệu đối với người và gia đình có công với cách mạng (chuyển đến) Thủ tục cấp Sở
41 LDX01Z (LT cấp Huyện)Trợ cấp xã hội hàng tháng cho gia đình, cá nhân nhận nuôi trẻ mồ côi, trẻ em bị bỏ rơi Thủ tục cấp xã
42 LDX02Z (LT cấp xã) Trợ cấp xã hội hàng tháng cho trẻ em Thủ tục cấp xã
43 LDX03Z (LT cấp Huyện)Trợ cấp xã hội hàng tháng cho người bị nhiễm HIV/AIDS không có khả năng lao động thuộc hộ nghèo Thủ tục cấp xã
44 LDX04Z (LT cấp Huyện)Trợ cấp xã hội hàng tháng cho người đơn thân thuộc diện nghèo đang nuôi con nhỏ dưới 16 tuổi hoặc nuôi con dưới 18 tuổi đang đi học văn hoá, học nghề Thủ tục cấp xã
45 LDX05A Xác nhận đơn xin miễn giảm học phí đối với học sinh, sinh viên thuộc hộ nghèo Thủ tục cấp xã
46 LDX06Z (LT cấp Huyện)Trợ cấp xã hội hằng tháng đối với người cao tuổi Thủ tục cấp xã
47 LDX07Z (LT cấp Huyện)Trợ cấp xã hội hằng tháng đối với người cao tuổi đủ điều kiện tiếp nhận vào sống trong cơ sở bảo trợ xã hội nhưng có người nhận chăm sóc tại cộng đồng Thủ tục cấp xã
48 LDX08Z (LT cấp Huyện)Hỗ trợ mai táng phí đối với người cao tuổi đang hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng Thủ tục cấp xã
49 LDX09Z (LT cấp Huyện)Tiếp nhận hoặc đề nghị tiếp nhận người cao tuổi vào nuôi dưỡng tại cơ sở bảo trợ xã hội Thủ tục cấp xã
50 LDX10Z (LT cấp Huyện)Hỗ trợ mai táng phí đối với người khuyết tật đang hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng Thủ tục cấp xã
51 LDX11A Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật, cấp lại Giấy xác nhận mức độ khuyết tật trong trường hợp thay đổi dạng tật hoặc mức độ khuyết tật Thủ tục cấp xã
52 LDX12A Đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật trường hợp bị hư hỏng, bị mất Thủ tục cấp xã
53 LDX13Z (LT cấp Huyện)Trợ cấp xã hội đối với người khuyết tật Thủ tục cấp xã
54 LDX14Z (LT cấp Huyện)Hỗ trợ kinh phí chăm sóc người khuyết tật Thủ tục cấp xã
55 LDX15A Xác nhận hộ nghèo Thủ tục cấp xã
56 LDX16A Xác nhận hộ cận nghèo Thủ tục cấp xã
57 LDX17A Xác nhận hộ nghèo, hộ có thu nhập bằng 150% hộ nghèo để được miễn học phí , hỗ trợ chi phí học tập Thủ tục cấp xã
58 LDX18A Xác nhận đối tượng học sinh, sinh viên được vay vốn Thủ tục cấp xã
59 LDX19A Xác nhận đơn đề nghị cho vay vốn và hỗ trợ người lao động đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài Thủ tục cấp xã
60 LDX20A Quyết định cho người nghiện ma tuý được cai nghiện tại gia đình, cộng đồng Thủ tục cấp xã
61 LDX21Z (LT cấp Huyện)Đề nghị hoãn chấp hành quyết định đưa vào Trung tâm Chữa bệnh Giáo dục Lao động Xã hội Thủ tục cấp xã
62 LDX22Z (LT cấp Huyện)Đề nghị miễn chấp hành quyết định đưa vào Trung tâm Chữa bệnh Giáo dục Lao động Xã hội Thủ tục cấp xã
63 LDX23A Miễn, giảm kinh phí đóng góp của người cai nghiện tại gia đình, cộng đồng Thủ tục cấp xã
64 LDX24A Hỗ trợ một lần kinh phí học nghề cho người sau cai nghiện Thủ tục cấp xã
65 LDX25A Hỗ trợ kinh phí tìm việc làm đối với người sau cai nghiện ma tuý Thủ tục cấp xã
66 LDX26A Xác nhận đơn đề nghị xét miễn, giảm kinh phí đóng góp của người đang chấp hành quyết định quản lý sau cai nghiện ma tuý tại Trung tâm Thủ tục cấp xã
67 LDX27Z (LT cấp Huyện)Hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng cho phụ nữ và trẻ bị buôn bán từ nước ngoài trở về Thủ tục cấp xã
68 LDX28Z (LT cấp Huyện) Cấp giấy chứng nhận gia đình liệt sỹ và trợ cấp ưu đãi đối với thân nhân liệt sỹ. Thủ tục cấp xã
69 LDX29Z (LT cấp Huyện) Trợ cấp thờ cúng liệt sỹ Thủ tục cấp xã
70 LDX30Z (LT cấp Huyện)Hưởng phụ cấp hàng tháng và trợ cấp người phục vụ Bà mẹ Việt nam anh hùng Thủ tục cấp xã
71 LDX31Z (LT cấp Huyện)Hưởng trợ cấp một lần đối với thân nhân hoặc người thờ cúng Bà mẹ Việt nam anh hùng Thủ tục cấp xã
72 LDX32Z (LT cấp Huyện) Hưởng trợ hàng tháng đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân (AHLLVTND), Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến (AHLĐTTKKC). Thủ tục cấp xã
73 LDX33Z (LT cấp Huyện) Hưởng trợ một lần đối với thân nhân hoặc người thờ cúng Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân (AHLLVTND), Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến (AHLĐTTKKC). Thủ tục cấp xã
74 LDX34A Cấp Giấy chứng nhận bệnh tật và Giấy chứng nhận bệnh binh Thủ tục cấp xã
75 LDX35Z (LT cấp Huyện)Hưởng trợ cấp một lần đối với thân nhân hoặc người thờ cúng Bà mẹ Việt nam anh hùng Thủ tục cấp xã
76 LDX36Z (LT cấp Huyện)Xác nhận và hưởng chế độ ưu đãi đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học Thủ tục cấp xã
77 LDX37Z (LT cấp Huyện)Hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng đối với người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày chưa được hưởng trợ cấp một lần Thủ tục cấp xã
78 LDX38Z (LT cấp Huyện)Hưởng chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày Thủ tục cấp xã
79 LDX39Z (LT cấp Huyện)Hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng của người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày đã hưởng trợ cấp một lần Thủ tục cấp xã
80 LDX40Z (LT cấp Huyện)Hưởng trợ cấp một lần đối với người HĐKC giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế Thủ tục cấp xã
81 LDX41Z (LT cấp Huyện)Hưởng trợ cấp một lần đối với người HĐKC giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế Thủ tục cấp xã
82 LDX42Z (LT cấp Huyện)Trợ cấp mai táng phí và trợ cấp một lần đối với thân nhân người có công với cách mạng hưởng trợ cấp hàng tháng đã từ trần Thủ tục cấp xã
83 LDX43A Giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng khi người có công từ trần Thủ tục cấp xã
84 LDX44Z (LT cấp Huyện)Mua bảo hiểm y tế cho người có công với cách mạng và thân nhân đang hưởng trợ cấp hàng tháng; người có công với cách mạng thuộc diện hưởng trợ cấp một lần; thân nhân không thuộc diện hưởng trợ cấp hàng tháng của: Liệt sĩ, AHLLVTND, AHLĐTTKKC, thương binh, bệnh binh, người HĐKC bị nhiễm CĐHH suy giảm khả năng lao động 61% trở lên; người phục vụ Bà mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, bệnh binh, người HĐKC bị nhiễm CĐHH suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên Thủ tục cấp xã
85 LD49 Giải quyết chi trả kinh phí thăm viếng mộ liệt sỹ Thủ tục cấp Sở
86 LDH01A Thủ tục Hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân. Thủ tục cấp Sở
87 LDH02A Thủ tục Hoãn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai tại trung tâm quản lý sau cai nghiện Thủ tục cấp Sở
88 LDH03A Thủ tục Miễn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai tại trung tâm quản lý sau cai nghiện Thủ tục cấp Sở
89 LDH04A Thủ tục Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội Thủ tục cấp Sở
90 LDH05A Thủ tục Tiếp nhận đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở bảo trợ xã hội,nhà xã hội Thủ tục cấp Sở
91 LDH06A Thủ tục Tiếp nhận đối tượng tự nguyện vào cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội. Thủ tục cấp Sở
92 LDH07A Thủ tục Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người khuyết tật, người khuyết tật mang thai nuôi con dưới 36 tháng tuổi) Thủ tục cấp Sở
93 LDH08A Thủ tục Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn huyện, thành phố Thủ tục cấp Sở
94 LDH09A Thủ tục Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các huyện, thành phố Thủ tục cấp Sở
95 LDH10A Thủ tục Hỗ trợ kinh phí nhận nuôi dưỡng, chăm sóc đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp Thủ tục cấp Sở
96 LDH11A Thủ tục Hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả đối tượng người khuyết tật đặc biệt nặng) Thủ tục cấp Sở
97 LDH12A Thủ tục Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng) Thủ tục cấp Sở
98 LDH13A Thủ tục Trợ giúp xã hội đột xuất đối với người bị thương nặng ngoài nơi cư trú mà không có người thân thích chăm sóc Thủ tục cấp Sở
99 LDH14A Thủ tục Hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với hộ gia đình có người khuyết tật đặc biệt nặng Thủ tục cấp Sở
100 LDH15A Thủ tục Cấp giấy phép hoạt động cơ sở chăm sóc người khuyết tật, người cao tuổi thuộc trách nhiệm quản lý cấp huyện Thủ tục cấp Sở
101 LDH16A Thủ tục Cấp lại giấy phép chăm sóc người khuyết tật, người cao tuổi thuộc trách nhiệm quản lý cấp huyện. Thủ tục cấp Sở
102 LDH17A Thủ tục cấp giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sĩ và hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sĩ Thủ tục cấp Sở
103 LDH18A Thủ tục hỗ trợ người có công đi làm phương tiện, dụng cụ trợ giúp chỉnh hình; đi điều trị phục hồi chức năng Thủ tục cấp Sở
104 LDH19A Thủ tục Gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệp Thủ tục cấp Sở
105 LDH20A Thủ tục Giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền Thủ tục cấp Sở