Bảng hướng dẫn thủ tục hành chính

Lĩnh vực:  Tài nguyên môi trường

STT Mã thủ tục Danh sách các thủ tục Phạm vi
1 TN02 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ngươì trúng đấu giá quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân Cấp Huyện/Sở
2 TN03 Đăng ký biến động về quyền sử dụng đất Cấp Huyện/Sở
3 TN05 Chuyển đổi quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân Cấp Huyện/Sở
4 TN09 Xác nhận đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân Cấp Huyện/Sở
5 TN10 Xác nhận đăng ký sửa chữa sai sót trong nội dung đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân Cấp Huyện/Sở
6 TN11 Xác nhận Đăng ký xoá thế chấp quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân Cấp Huyện/Sở
7 TN12 Cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân trúng đấu giá QSDĐ, trúng đấu thầu dự án có sử dụng đất Cấp Huyện/Sở
8 TN13 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký thế chấp Cấp Huyện/Sở
9 TN14 Đăng ký biến động về sử dụng đất do thay đổi về nghĩa vụ tài chính (đối tượng là hộ gia đình, cá nhân) Cấp Huyện/Sở
10 TN16 Thủ tục tách thửa hoặc hợp thửa đất đã có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Cấp Huyện/Sở
11 TN18 Sửa chữa sai sót trong nội dung thế chấp đã đăng ký Cấp Huyện/Sở
12 TN19 Đăng ký nhận quyền sử dụng đất do xử lý hợp đồng thế chấp, bảo lãnh, góp vỗn, kê biên, bán đấu giá bằng quyền sử dụng đất Cấp Huyện/Sở
13 TN20 Đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất Cấp Huyện/Sở
14 TN24 Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do đổi tên; giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi diện tích xây dựng, diện tích sử dụng, tầng cao, kết cấu chính, cấp (hạng Cấp Huyện/Sở
15 TN25 Đăng ký nhận quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do xử lý hợp đồng thế chấp, góp vốn, kê biên bán đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất Cấp Huyện/Sở
16 TN26 Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trong trường hợp thực hiện tách thửa hoặc hợp thửa đối với thửa đất Cấp Huyện/Sở
17 TN27 Gia hạn sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất phi nông nghiệp; hộ gia đình, cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp được Nhà nước cho thuê đất nông nghiệp Cấp Huyện/Sở
18 TN28 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác cho hộ gia đình, cá nhân hoặc nhóm người có quyền sử dụng đất chung nhận quyền sử dụng đất do chia tách quyền sử dụng đất phù hợp với pháp luật Cấp Huyện/Sở
19 TN30 Chuyển mục đích sử dụng đất Cấp Huyện/Sở
20 TN31 Hợp thức hóa quyền sử dụng đất Cấp Huyện/Sở
21 TN32 Đính chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Cấp Huyện/Sở
22 TN33 Cấp giấy chứng nhận QSD đất đối với trường hợp chuyển nhượng thừa kế, tặng cho khi tách thành nhiều thửa đất Cấp Huyện/Sở
23 TN001 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân. Cấp Huyện/Sở
24 TN033 Cấp giấy chứng nhận QSD đất đối với trường hợp chuyển nhượng thừa kế, tặng cho khi tách thành nhiều thửa đất. Cấp Huyện/Sở
25 TN36 Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp Cấp Huyện/Sở
26 TN38B Cấp giấy chứng nhận cho trường hợp trúng đấu giá quyền sử dụng đất Cấp Huyện/Sở
27 TN39B Thủ tục tách, hợp thửa Cấp Huyện/Sở
28 TN40B Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận Cấp Huyện/Sở
29 TN41B Thủ tục cấp, đổi giấy chứng nhận Cấp Huyện/Sở
30 TN42B Thủ tục cấp đổi giấy chứng nhận do đo vẽ lại toàn bộ tờ bản đồ địa chính Cấp Huyện/Sở
31 TN43B Thủ tục chuyển nhượng thừa kế tặng cho giấy chứng nhận Cấp Huyện/Sở
32 TN43C Chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho không có giấy tờ về TS Cấp Huyện/Sở
33 TN01 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân Cấp Huyện/Sở
34 TN06 Chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân Cấp Huyện/Sở
35 TN08 Tặng cho quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân Cấp Huyện/Sở
36 TN38 Chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn liền với tài sản đối với hộ gia đình, cá nhân (LT) Cấp Huyện/Sở
37 TN48 Cấp giấy chứng nhận cho người sử dụng đất đồng thời là chủ sở hữu rừng sản xuất là rừng trồng Cấp Huyện/Sở
38 TNH02A Thủ tục đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu Cấp Huyện/Sở
39 TNH02B (TH xã miền núi) Thủ tục đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu Cấp Huyện/Sở
40 TNH03A Thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu Cấp Huyện/Sở
41 TNH03B Thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu Cấp Huyện/Sở
42 TNH04A Thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất Cấp Huyện/Sở
43 TNH04B (TH xã miền núi)Thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất Cấp Huyện/Sở
44 TNH05A Thủ tục đăng ký bổ sung tài sản gắn liền với đất vào Giấy chứng nhận đã cấp. Cấp Huyện/Sở
45 TNH05B (TH xã miền núi)Thủ tục đăng ký bổ sung tài sản gắn liền với đất vào Giấy chứng nhận đã cấp. Cấp Huyện/Sở
46 TNH09A Thủ tục bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm Cấp Huyện/Sở
47 TNH09B (TH xã miền núi) Thủ tục bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm Cấp Huyện/Sở
48 TNH13A Thủ tục đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất Cấp Huyện/Sở
49 TNH13B (TH xã miền núi) Thủ tục đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất Cấp Huyện/Sở
50 TNH22A Thủ tục thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai do người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phát hiện Cấp Huyện/Sở
51 TNH22B (TH xã miền núi) Thủ tục thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai do người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phát hiện Cấp Huyện/Sở
52 TNH24A Thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân cấp huyện Cấp Huyện/Sở
53 TNH24B (TH xã miền núi) Thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân cấp huyện Cấp Huyện/Sở
54 TNH25A Thủ tục thẩm định nhu cầu sử dụng đất để xem xét giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư Cấp Huyện/Sở
55 TNH25B (TH xã miền núi)Thủ tục thẩm định nhu cầu sử dụng đất để xem xét giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư Cấp Huyện/Sở
56 TNH26A Thủ tục giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân; giao đất cho cộng đồng dân cư đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất Cấp Huyện/Sở
57 TNH26B (TH xã miền núi)Thủ tục giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân; giao đất cho cộng đồng dân cư đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất Cấp Huyện/Sở
58 TNH27A Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân Cấp Huyện/Sở
59 TNH27B (TH xã miền núi)Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân Cấp Huyện/Sở
60 TNH30A Xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường Cấp Huyện/Sở
61 TNH31A Xác nhận đề án bảo vệ môi trường đơn giản Cấp Huyện/Sở
62 TNH32A Thủ tục đăng ký khai thác nước dưới đất Cấp Huyện/Sở
63 TNH33A Lấy ý kiến Ủy ban nhân dân cấp xã, cấp huyện đối với các dự án đầu tư có chuyển nước từ nguồn nước nội tỉnh Cấp Huyện/Sở
64 TNH34A Thủ tục đính chính Giấy chứng nhận đã cấp Cấp Huyện/Sở
65 TNH34B (TH xã miền núi) Thủ tục đính chính Giấy chứng nhận đã cấp Cấp Huyện/Sở