Bảng hướng dẫn thủ tục hành chính

Lĩnh vực:  Kế hoạch - Đầu tư

STT Mã thủ tục Danh sách các thủ tục Phạm vi
1 KHH01A Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Cấp Huyện/Sở
2 KHH02A Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh Cấp Huyện/Sở
3 KHH03A Tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh Cấp Huyện/Sở
4 KHH04A Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh Cấp Huyện/Sở
5 KHH05A Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh Cấp Huyện/Sở
6 KHH06A Thủ tục đăng ký hợp tác xã Cấp Huyện/Sở
7 KHH07A Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã Cấp Huyện/Sở
8 KHH08A Đăng ký thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề sản xuất, kinh doanh, vốn điều lệ, người đại diện theo pháp luật; tên, địa chỉ, người đại diện chi nhánh, văn phòng đại diện của hợp tác xã Cấp Huyện/Sở
9 KHH09A Đăng ký khi hợp tác xã chia Cấp Huyện/Sở
10 KHH10A Đăng ký khi hợp tác xã tách Cấp Huyện/Sở
11 KHH11A Đăng ký khi hợp tác xã hợp nhất Cấp Huyện/Sở
12 KHH12A Đăng ký khi hợp tác xã sáp nhập Cấp Huyện/Sở
13 KHH13A Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi bị mất) Cấp Huyện/Sở
14 KHH14A Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã (khi bị mất) Cấp Huyện/Sở
15 KHH15A Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi bị hư hỏng) Cấp Huyện/Sở
16 KHH16A Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã (khi bị hư hỏng) Cấp Huyện/Sở
17 KHH17A Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (Đối với trường hợp hợp tác xã giải thể tự nguyện) Cấp Huyện/Sở
18 KHH18A Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã Cấp Huyện/Sở
19 KHH19A Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã Cấp Huyện/Sở
20 KHH20A Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã Cấp Huyện/Sở
21 KHH21A Tạm ngừng hoạt động của hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã Cấp Huyện/Sở
22 KHH22A Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã Cấp Huyện/Sở
23 KHH23A Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi đổi từ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sang giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã) Cấp Huyện/Sở
24 KHH24A Thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã Cấp Huyện/Sở
25 KHH25A Thẩm định hồ sơ mời sơ tuyển trong lựa chọn Nhà đầu tư Cấp Huyện/Sở
26 KHH25B Phê duyệt hồ sơ mời sơ tuyển trong lựa chọn Nhà đầu tư Cấp Huyện/Sở
27 KHH26A Phát hành hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu trong lựa chọn nhà đầu tư Cấp Huyện/Sở
28 KHH27A (TH HSMST)Làm rõ hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu trong lựa chọn nhà đầu tư Cấp Huyện/Sở
29 KHH27B (TH HSMST)Làm rõ hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu trong lựa chọn nhà đầu tư Cấp Huyện/Sở
30 KHH28A Thẩm định kết quả đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển trong lựa chọn Nhà đầu tư Cấp Huyện/Sở
31 KHH28B Phê duyệt kết quả đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển trong lựa chọn Nhà đầu tư Cấp Huyện/Sở
32 KHH29A Thẩm định kế hoạch lựa chọn Nhà đầu tư Cấp Huyện/Sở
33 KHH29B Phê duyệt kế hoạch lựa chọn Nhà đầu tư Cấp Huyện/Sở
34 KHH30A Thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu trong lựa chọn Nhà đầu tư Cấp Huyện/Sở
35 KHH30B Phê duyệt Hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu trong lựa chọn Nhà đầu tư Cấp Huyện/Sở
36 KHH31A Thẩm định và phê duyệt danh sách nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật trong lựa chọn Nhà đầu tư Cấp Huyện/Sở
37 KHH32A Thẩm định kết quả lựa chọn nhà đầu tư Cấp Huyện/Sở
38 KHH32B Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư Cấp Huyện/Sở
39 KHH33A Giải quyết kiến nghị trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư Cấp Huyện/Sở
40 KHH34A Giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà đầu tư Cấp Huyện/Sở
41 KHH35A Thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu áp dụng cho tất cả các cấp Cấp Huyện/Sở
42 KHH36A Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu đối với gói thầu dịch vụ tư vấn Cấp Huyện/Sở
43 KHH37A Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu đối với gói thầu dịch vụ tư vấnThẩm định và phê duyệt hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu đối với gói thầu xây lắp Cấp Huyện/Sở
44 KHH38A Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu đối với gói thầu mua sắm hàng hoá Cấp Huyện/Sở
45 KHH39A Thẩm định và phê duyệt kết quả đánh giá hồ sơ quan tâm đối với gói thầu dịch vụ tư vấn Cấp Huyện/Sở
46 KHH40A Thẩm định và phê duyệt kết quả đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển đối với gói thầu xây lắp và mua sắm hàng hoá Cấp Huyện/Sở
47 KHH41A Thẩm định và phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật Cấp Huyện/Sở
48 KHH42A Thẩm định và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Cấp Huyện/Sở
49 KHH43A Phê duyệt Danh sách ngắn Cấp Huyện/Sở
50 KHH44A Cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu Cấp Huyện/Sở
51 KHH45A Thủ tục phát hành hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu (HSMQT, HSMST, HSMT, HSYC) Cấp Huyện/Sở
52 KHH46A Sửa đổi hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu(TH sửa đổi HS mời thầu đấu thầu trong nước) Cấp Huyện/Sở
53 KHH46B Sửa đổi hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu(TH sửa đổi HS mời thầu đấu thầu quốc tế) Cấp Huyện/Sở
54 KHH46C Sửa đổi hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu(TH sửa đổi HS yêu cầu) Cấp Huyện/Sở
55 KHH47A Giải quyết kiến nghị trong quá trình lựa chọn nhà thầu Cấp Huyện/Sở
56 KHH48A Giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu Cấp Huyện/Sở
57 KHH49A Thẩm định và phê duyệt kết quả đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển trong lựa chọn Nhà đầu tư(Thẩm định HSDST) Cấp Huyện/Sở
58 KHH49B Thẩm định và phê duyệt kết quả đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển trong lựa chọn Nhà đầu tư(Phê duyệt HSDST) Cấp Huyện/Sở
59 KHH50A Thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn Nhà đầu tư(Thẩm định) Cấp Huyện/Sở
60 KHH50B Thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn Nhà đầu tư(Phê duyệt kế hoạch) Cấp Huyện/Sở
61 KHH51A Đăng ký tham gia hệ thống mạng đấu thầu quốc gia Cấp Huyện/Sở
62 KHH52A Làm rõ hồ sơ dự thầu Cấp Huyện/Sở
63 KHH53A Giải quyết kiến nghị về các vấn đề liên quan trong quá trình lựa chọn nhà thầu Cấp Huyện/Sở
64 KHH54A Giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu Cấp Huyện/Sở