Bảng hướng dẫn thủ tục hành chính

Lĩnh vực:  Kế hoạch - Đầu tư

STT Mã thủ tục Danh sách các thủ tục Phạm vi
1 KHX01A Phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật Thủ tục cấp xã
2 KHX02A (Nhóm A)Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Thủ tục cấp xã
3 KHX02B (Nhóm B)Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Thủ tục cấp xã
4 KHX02C (Nhóm C)Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Thủ tục cấp xã
5 KHH01A Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Thủ tục cấp Sở
6 KHH02A Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh Thủ tục cấp Sở
7 KHH03A Tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh Thủ tục cấp Sở
8 KHH04A Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh Thủ tục cấp Sở
9 KHH05A Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh Thủ tục cấp Sở
10 KHH06A Thủ tục đăng ký hợp tác xã Thủ tục cấp Sở
11 KHH07A Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã Thủ tục cấp Sở
12 KHH08A Đăng ký thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề sản xuất, kinh doanh, vốn điều lệ, người đại diện theo pháp luật; tên, địa chỉ, người đại diện chi nhánh, văn phòng đại diện của hợp tác xã Thủ tục cấp Sở
13 KHH09A Đăng ký khi hợp tác xã chia Thủ tục cấp Sở
14 KHH10A Đăng ký khi hợp tác xã tách Thủ tục cấp Sở
15 KHH11A Đăng ký khi hợp tác xã hợp nhất Thủ tục cấp Sở
16 KHH12A Đăng ký khi hợp tác xã sáp nhập Thủ tục cấp Sở
17 KHH13A Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi bị mất) Thủ tục cấp Sở
18 KHH14A Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã (khi bị mất) Thủ tục cấp Sở
19 KHH15A Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi bị hư hỏng) Thủ tục cấp Sở
20 KHH16A Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã (khi bị hư hỏng) Thủ tục cấp Sở
21 KHH17A Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (Đối với trường hợp hợp tác xã giải thể tự nguyện) Thủ tục cấp Sở
22 KHH18A Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã Thủ tục cấp Sở
23 KHH19A Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã Thủ tục cấp Sở
24 KHH20A Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã Thủ tục cấp Sở
25 KHH21A Tạm ngừng hoạt động của hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã Thủ tục cấp Sở
26 KHH22A Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã Thủ tục cấp Sở
27 KHH23A Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi đổi từ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sang giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã) Thủ tục cấp Sở
28 KHH24A Thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã Thủ tục cấp Sở
29 KHH25A Thẩm định hồ sơ mời sơ tuyển trong lựa chọn Nhà đầu tư Thủ tục cấp Sở
30 KHH25B Phê duyệt hồ sơ mời sơ tuyển trong lựa chọn Nhà đầu tư Thủ tục cấp Sở
31 KHH26A Phát hành hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu trong lựa chọn nhà đầu tư Thủ tục cấp Sở
32 KHH27A (TH HSMST)Làm rõ hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu trong lựa chọn nhà đầu tư Thủ tục cấp Sở
33 KHH27B (TH HSMST)Làm rõ hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu trong lựa chọn nhà đầu tư Thủ tục cấp Sở
34 KHH28A Thẩm định kết quả đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển trong lựa chọn Nhà đầu tư Thủ tục cấp Sở
35 KHH28B Phê duyệt kết quả đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển trong lựa chọn Nhà đầu tư Thủ tục cấp Sở
36 KHH29A Thẩm định kế hoạch lựa chọn Nhà đầu tư Thủ tục cấp Sở
37 KHH29B Phê duyệt kế hoạch lựa chọn Nhà đầu tư Thủ tục cấp Sở
38 KHH30A Thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu trong lựa chọn Nhà đầu tư Thủ tục cấp Sở
39 KHH30B Phê duyệt Hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu trong lựa chọn Nhà đầu tư Thủ tục cấp Sở
40 KHH31A Thẩm định và phê duyệt danh sách nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật trong lựa chọn Nhà đầu tư Thủ tục cấp Sở
41 KHH32A Thẩm định kết quả lựa chọn nhà đầu tư Thủ tục cấp Sở
42 KHH32B Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư Thủ tục cấp Sở
43 KHH33A Giải quyết kiến nghị trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư Thủ tục cấp Sở
44 KHH34A Giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà đầu tư Thủ tục cấp Sở
45 KHH35A Thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu áp dụng cho tất cả các cấp Thủ tục cấp Sở
46 KHH36A Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu đối với gói thầu dịch vụ tư vấn Thủ tục cấp Sở
47 KHH37A Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu đối với gói thầu dịch vụ tư vấnThẩm định và phê duyệt hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu đối với gói thầu xây lắp Thủ tục cấp Sở
48 KHH38A Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu đối với gói thầu mua sắm hàng hoá Thủ tục cấp Sở
49 KHH39A Thẩm định và phê duyệt kết quả đánh giá hồ sơ quan tâm đối với gói thầu dịch vụ tư vấn Thủ tục cấp Sở
50 KHH40A Thẩm định và phê duyệt kết quả đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển đối với gói thầu xây lắp và mua sắm hàng hoá Thủ tục cấp Sở
51 KHH41A Thẩm định và phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật Thủ tục cấp Sở
52 KHH42A Thẩm định và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Thủ tục cấp Sở
53 KHH43A Phê duyệt Danh sách ngắn Thủ tục cấp Sở
54 KHH44A Cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu Thủ tục cấp Sở
55 KHH45A Thủ tục phát hành hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu (HSMQT, HSMST, HSMT, HSYC) Thủ tục cấp Sở
56 KHH46A Sửa đổi hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu(TH sửa đổi HS mời thầu đấu thầu trong nước) Thủ tục cấp Sở
57 KHH46B Sửa đổi hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu(TH sửa đổi HS mời thầu đấu thầu quốc tế) Thủ tục cấp Sở
58 KHH46C Sửa đổi hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu(TH sửa đổi HS yêu cầu) Thủ tục cấp Sở
59 KHH47A Giải quyết kiến nghị trong quá trình lựa chọn nhà thầu Thủ tục cấp Sở
60 KHH48A Giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu Thủ tục cấp Sở
61 KHH49A Thẩm định và phê duyệt kết quả đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển trong lựa chọn Nhà đầu tư(Thẩm định HSDST) Thủ tục cấp Sở
62 KHH49B Thẩm định và phê duyệt kết quả đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển trong lựa chọn Nhà đầu tư(Phê duyệt HSDST) Thủ tục cấp Sở
63 KHH50A Thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn Nhà đầu tư(Thẩm định) Thủ tục cấp Sở
64 KHH50B Thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn Nhà đầu tư(Phê duyệt kế hoạch) Thủ tục cấp Sở
65 KHH51A Đăng ký tham gia hệ thống mạng đấu thầu quốc gia Thủ tục cấp Sở
66 KHH52A Làm rõ hồ sơ dự thầu Thủ tục cấp Sở
67 KHH53A Giải quyết kiến nghị về các vấn đề liên quan trong quá trình lựa chọn nhà thầu Thủ tục cấp Sở
68 KHH54A Giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu Thủ tục cấp Sở