Bảng hướng dẫn thủ tục hành chính

Lĩnh vực:  Xây dựng

STT Mã thủ tục Danh sách các thủ tục Phạm vi
1 DT01 (Đối với nhà ở) Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ đô thị Thủ tục cấp Sở
2 DT03 (Đối với nhà ở) Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ có thời hạn trên địa bàn thành phố Thủ tục cấp Sở
3 DT04 (Đối với nhà ở) Cấp giấy phép cải tạo, sửa chữa, mở rộng nhà ở Thủ tục cấp Sở
4 DT05 (Đối với nhà ở) Điều chỉnh giấy phép xây dựng Thủ tục cấp Sở
5 DT07 Cấp phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh đô thị Thủ tục cấp Sở
6 DT08 Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép quy hoạch Thủ tục cấp Sở
7 DT09 (Đối với nhà ở) Cấp lại giấy phép xây dựng Thủ tục cấp Sở
8 DT10 (Đối với nhà ở) Gia Hạn Giấy Phép Xây Dựng Thủ tục cấp Sở
9 XDX01A Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại nông thôn Thủ tục cấp xã
10 XDX02A Điều chỉnh giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại nông thôn Thủ tục cấp xã
11 XDX03A Gia hạn giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại nông thôn Thủ tục cấp xã
12 XDX04A Cấp lại giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại nông thôn Thủ tục cấp xã
13 XDX05A Cấp giấy phép xây dựng tạm nhà ở riêng lẻ tại nông thôn Thủ tục cấp xã
14 XDX06A Cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo nhà ở riêng lẻ tại nông thôn Thủ tục cấp xã
15 XDH05A Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình theo tuyến Thủ tục cấp Sở
16 XDH06A (Đối với công trình) Cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo công trình Thủ tục cấp Sở
17 XDH07A (Đối với công trình) Cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp di dời công trình Thủ tục cấp Sở
18 XDH07B (Đối với Nhà ở) Cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp di dời công trình Thủ tục cấp Sở
19 XDH10A (Đối với công trình) Điều chỉnh giấy phép xây dựng Thủ tục cấp Sở
20 XDH11A Thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật sử dụng vốn ngân sách nhà nước do UBND cấp huyện, cấp xã quyết định đầu tư. Thủ tục cấp Sở
21 XDH12A Thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật điều chỉnh sử dụng vốn ngân sách nhà nước do UBND cấp huyện, cấp xã quyết định đầu tư. Thủ tục cấp Sở
22 XDH13A Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán của báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng (trừ thiết kế công nghệ và các nội dung khác) đối với dự án sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách, vốn khác ảnh hưởng lớn đến cảnh quan môi trường và an toàn của cộng đồng. Thủ tục cấp Sở
23 XDH14A Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán điều chỉnh của báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng (trừ thiết kế công nghệ và các nội dung khác) đối với dự án sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách, vốn khác ảnh hưởng lớn đến cảnh quan môi trường và an toàn của cộng đồng. Thủ tục cấp Sở
24 XDH15A Kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng đối với các công trình xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện Thủ tục cấp Sở
25 XDH16A Phê duyệt phá dỡ nhà ở (riêng lẻ hoặc nhà ở để thu hồi đất) Thủ tục cấp Sở
26 XDH18A Thẩm định đồ án quy hoạch xây dựng chi tiết 1/500 thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình Thủ tục cấp Sở