Bảng hướng dẫn thủ tục hành chính

Lĩnh vực:  Xây dựng

STT Mã thủ tục Danh sách các thủ tục Phạm vi
1 DT01 (Đối với nhà ở) Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ đô thị Cấp Huyện/Sở
2 DT03 (Đối với nhà ở) Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ có thời hạn trên địa bàn thành phố Cấp Huyện/Sở
3 DT04 (Đối với nhà ở) Cấp giấy phép cải tạo, sửa chữa, mở rộng nhà ở Cấp Huyện/Sở
4 DT05 (Đối với nhà ở) Điều chỉnh giấy phép xây dựng Cấp Huyện/Sở
5 DT07 Cấp phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh đô thị Cấp Huyện/Sở
6 DT08 Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép quy hoạch Cấp Huyện/Sở
7 DT09 (Đối với nhà ở) Cấp lại giấy phép xây dựng Cấp Huyện/Sở
8 DT10 (Đối với nhà ở) Gia Hạn Giấy Phép Xây Dựng Cấp Huyện/Sở
9 XDX01A Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại nông thôn Cấp xã/phường
10 XDX02A Điều chỉnh giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại nông thôn Cấp xã/phường
11 XDX03A Gia hạn giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại nông thôn Cấp xã/phường
12 XDX04A Cấp lại giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại nông thôn Cấp xã/phường
13 XDX05A Cấp giấy phép xây dựng tạm nhà ở riêng lẻ tại nông thôn Cấp xã/phường
14 XDX06A Cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo nhà ở riêng lẻ tại nông thôn Cấp xã/phường
15 XDH05A Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình theo tuyến Cấp Huyện/Sở
16 XDH06A (Đối với công trình) Cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo công trình Cấp Huyện/Sở
17 XDH07A (Đối với công trình) Cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp di dời công trình Cấp Huyện/Sở
18 XDH07B (Đối với Nhà ở) Cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp di dời công trình Cấp Huyện/Sở
19 XDH10A (Đối với công trình) Điều chỉnh giấy phép xây dựng Cấp Huyện/Sở
20 XDH11A Thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật sử dụng vốn ngân sách nhà nước do UBND cấp huyện, cấp xã quyết định đầu tư. Cấp Huyện/Sở
21 XDH12A Thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật điều chỉnh sử dụng vốn ngân sách nhà nước do UBND cấp huyện, cấp xã quyết định đầu tư. Cấp Huyện/Sở
22 XDH13A Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán của báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng (trừ thiết kế công nghệ và các nội dung khác) đối với dự án sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách, vốn khác ảnh hưởng lớn đến cảnh quan môi trường và an toàn của cộng đồng. Cấp Huyện/Sở
23 XDH14A Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán điều chỉnh của báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng (trừ thiết kế công nghệ và các nội dung khác) đối với dự án sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách, vốn khác ảnh hưởng lớn đến cảnh quan môi trường và an toàn của cộng đồng. Cấp Huyện/Sở
24 XDH15A Kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng đối với các công trình xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện Cấp Huyện/Sở
25 XDH16A Phê duyệt phá dỡ nhà ở (riêng lẻ hoặc nhà ở để thu hồi đất) Cấp Huyện/Sở
26 XDH18A Thẩm định đồ án quy hoạch xây dựng chi tiết 1/500 thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình Cấp Huyện/Sở