Bảng hướng dẫn thủ tục hành chính

Lĩnh vực:  Lĩnh vực Văn hóa

STT Mã thủ tục Danh sách các thủ tục Phạm vi
1 VHH01A Thủ tục công nhận lần đầu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” Cấp Huyện/Sở
2 VHH02A Công nhận “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Bản văn hóa” và tương đương Cấp Huyện/Sở
3 VHH03A Công nhận “Tổ dân phố văn hóa” Cấp Huyện/Sở
4 VHH04A Công nhận lần đầu Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới Cấp Huyện/Sở
5 VHH05A Công nhận lại Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới Cấp Huyện/Sở
6 VHH06A Công nhận lần đầu Phờng, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị Cấp Huyện/Sở
7 VHH07A Công nhận lại Phờng, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị Cấp Huyện/Sở
8 VHH08A Đăng ký hoạt động thƣ viện tƣ nhân có vốn sách ban đầu từ 1.000 bản đến dƣới 2.000 bản Cấp Huyện/Sở
9 VHH09A cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình(thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) Cấp Huyện/Sở
10 VHH10A cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) Cấp Huyện/Sở
11 VHH11A Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) Cấp Huyện/Sở
12 VHH12A Cấp Giấy Chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) Cấp Huyện/Sở
13 VHH13A Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tƣ vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) Cấp Huyện/Sở
14 VHH14A Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tƣ vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) Cấp Huyện/Sở
15 VHH15A Thủ tục Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy Cấp Huyện/Sở
16 VHH16A Thủ tục Thay đổi thông tin cơ sở dịch vụ photocopy Cấp Huyện/Sở
17 VHH17A Xác định đối tượng thụ hưởng chính sách theo Quyết định số 755/QĐ-TTg ngày 20/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chính sách hỗ trợ, đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn Liên thông Huyện/Sở -> xã/phường