Bảng hướng dẫn thủ tục hành chính

Lĩnh vực:  Lĩnh vực Nội vụ

STT Mã thủ tục Danh sách các thủ tục Phạm vi
1 NVH01A Thủ tục sáp nhập xóm, tổ dân phố vào xóm, tổ dân phố khác Thủ tục cấp Sở
2 NVH02A Thủ tục ghép cụm dân cƣ vào xóm, tổ dân phố hiện có Thủ tục cấp Sở
3 NVH03A Thủ tục đổi tên xóm, tổ dân phố Thủ tục cấp Sở
4 NVH04A Thủ tục đăng ký cho hội đoàn tôn giáo có phạm vi hoạt động trong một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Thủ tục cấp Sở
5 NVH05A Thủ tục đăng ký cho dòng tu, tu viện hoặc các tổ chức tu hành tập thể khác có phạm vi hoạt động trong một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Thủ tục cấp Sở
6 NVH06A Thủ tục thông báo thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành Thủ tục cấp Sở
7 NVH07A Thủ tục đăng ký thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành Thủ tục cấp Sở
8 NVH08A Thủ tục chấp thuận hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đăng ký hàng năm có sự tham gia của tín đồ trong huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Thủ tục cấp Sở
9 NVH09A Thủ tục chấp thuận tổ chức hội nghị thường niên, đại hội của tổ chức tôn giáo cơ sở Thủ tục cấp Sở
10 NVH10A Thủ tục chấp thuận việc tổ chức cuộc lễ diễn ra ngoài cơ sở tôn giáo có sự tham gia của tín đồ trong phạm vi một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Thủ tục cấp Sở
11 NVH11A Thủ tục chấp thuận việc giảng đạo, truyền đạo của chức sắc, nhà tu hành ngoài cơ sở tôn giáo Thủ tục cấp Sở
12 NVH12A Thủ tục chấp thuận việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo vượt ra ngoài phạm vi một xã nhưng trong phạm vi một huyện Thủ tục cấp Sở
13 NVH13A Thủ tục thẩm định việc thành lập đơn vị sự nghiệp công lập Thủ tục cấp Sở
14 NVH14A Thủ tục thẩm định việc tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập Thủ tục cấp Sở
15 NVH15A Thẩm định việc giải thể đơn vị sự nghiệp công lập Thủ tục cấp Sở
16 NVH16A Thủ tục công nhận ban vận động thành lập hội Thủ tục cấp Sở
17 NVH17A Thủ tục thành lập hội Thủ tục cấp Sở
18 NVH18A Thủ tục phê duyệt điều lệ hội Thủ tục cấp Sở
19 NVH19A Thủ tục chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội Thủ tục cấp Sở
20 NVH20A Thủ tục đổi tên hội Thủ tục cấp Sở
21 NVH21A Thủ tục hội tự giải thể Thủ tục cấp Sở
22 NVH22A Thủ tục báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường của hội Thủ tục cấp Sở
23 NVH23A Thủ tục cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ Thủ tục cấp Sở
24 NVH24A Thủ tục công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên Hội đồng quản lý quỹ Thủ tục cấp Sở
25 NVH25A Thủ tục công nhận thay đổi, bổ sung thành viên Hội đồng quản lý quỹ Thủ tục cấp Sở
26 NVH26A Thủ tục thay đổi giấy phép thành lập và công nhận điều lệ (sửa đổi, bổ sung) quỹ Thủ tục cấp Sở
27 NVH27A Thủ tục cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ Thủ tục cấp Sở
28 NVH28A Thủ tục cho phép quỹ hoạt động trở lại sau khi bị tạm đình chỉ hoạt động Thủ tục cấp Sở
29 NVH29A Thủ tục hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ Thủ tục cấp Sở
30 NVH30A Thủ tục đổi tên quỹ Thủ tục cấp Sở
31 NVH31A Thủ tục quỹ tự giải thể Thủ tục cấp Sở
32 NVH32A Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị Thủ tục cấp Sở
33 NVH33A Thủ tục tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến Thủ tục cấp Sở
34 NVH34A Thủ tục tặng danh hiệu thôn, ấp, bản, làng, khu phố văn hóa Thủ tục cấp Sở
35 NVH35A Thủ tục tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở Thủ tục cấp Sở
36 NVH36A Thủ tục tặng danh hiệu Lao động tiên tiến Thủ tục cấp Sở
37 NVH37A Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề Thủ tục cấp Sở
38 NVH38A Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích đột xuất Thủ tục cấp Sở
39 NVH39A Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng đối ngoại Thủ tục cấp Sở