Bảng hướng dẫn thủ tục hành chính

Lĩnh vực:  Lĩnh vực Nội vụ

STT Mã thủ tục Danh sách các thủ tục Phạm vi
1 NVH01A Thủ tục sáp nhập xóm, tổ dân phố vào xóm, tổ dân phố khác Cấp Huyện/Sở
2 NVH02A Thủ tục ghép cụm dân cư vào xóm, tổ dân phố hiện có Cấp Huyện/Sở
3 NVH03A Thủ tục đổi tên xóm, tổ dân phố Cấp Huyện/Sở
4 NVH13A Thủ tục thẩm định việc thành lập đơn vị sự nghiệp công lập Cấp Huyện/Sở
5 NVH14A Thủ tục thẩm định việc tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập Cấp Huyện/Sở
6 NVH15A Thẩm định việc giải thể đơn vị sự nghiệp công lập Cấp Huyện/Sở
7 NVH16A Thủ tục công nhận ban vận động thành lập hội Cấp Huyện/Sở
8 NVH17A Thủ tục thành lập hội Cấp Huyện/Sở
9 NVH18A Thủ tục phê duyệt điều lệ hội Cấp Huyện/Sở
10 NVH19A Thủ tục chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội Cấp Huyện/Sở
11 NVH20A Thủ tục đổi tên hội Cấp Huyện/Sở
12 NVH21A Thủ tục hội tự giải thể Cấp Huyện/Sở
13 NVH22A Thủ tục báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường của hội Cấp Huyện/Sở
14 NVH23A Thủ tục cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ Cấp Huyện/Sở
15 NVH24A Thủ tục công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên Hội đồng quản lý quỹ Cấp Huyện/Sở
16 NVH25A Thủ tục công nhận thay đổi, bổ sung thành viên Hội đồng quản lý quỹ Cấp Huyện/Sở
17 NVH26A Thủ tục thay đổi giấy phép thành lập và công nhận điều lệ (sửa đổi, bổ sung) quỹ Cấp Huyện/Sở
18 NVH27A Thủ tục cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ Cấp Huyện/Sở
19 NVH28A Thủ tục cho phép quỹ hoạt động trở lại sau khi bị tạm đình chỉ hoạt động Cấp Huyện/Sở
20 NVH29A Thủ tục hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ Cấp Huyện/Sở
21 NVH30A Thủ tục đổi tên quỹ Cấp Huyện/Sở
22 NVH31A Thủ tục quỹ tự giải thể Cấp Huyện/Sở
23 NVH32A Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị Cấp Huyện/Sở
24 NVH33A Thủ tục tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến Cấp Huyện/Sở
25 NVH34A Thủ tục tặng danh hiệu thôn, ấp, bản, làng, khu phố văn hóa Cấp Huyện/Sở
26 NVH35A Thủ tục tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở Cấp Huyện/Sở
27 NVH36A Thủ tục tặng danh hiệu Lao động tiên tiến Cấp Huyện/Sở
28 NVH37A Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề Cấp Huyện/Sở
29 NVH38A Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích đột xuất Cấp Huyện/Sở
30 NVH39A Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng đối ngoại Cấp Huyện/Sở