Bảng hướng dẫn thủ tục hành chính

Lĩnh vực:  Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo

STT Mã thủ tục Danh sách các thủ tục Phạm vi
1 GDH01A Thủ tục cấp phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm (đối với chương trình THCS) Thủ tục cấp Sở
2 GDH02A Thủ tục gia hạn giấy phép dạy thêm, học thêm (đối với chương trình THCS) Thủ tục cấp Sở
3 GDH03A Thủ tục thu hồi giấy phép dạy thêm, học thêm (đối với chương trình THCS) Thủ tục cấp Sở
4 GDH04A Thành lập nhà trường, nhà trẻ Thủ tục cấp Sở
5 GDH05A Cho phép hoạt động giáo dục nhà trường, nhà trẻ Thủ tục cấp Sở
6 GDH06A Sáp nhập, chia, tách nhà trường, nhà trẻ Thủ tục cấp Sở
7 GDH07A Giải thể hoạt động nhà trường, nhà trẻ Thủ tục cấp Sở
8 GDH08A Thành lập, cho phép thành lập trường tiểu học Thủ tục cấp Sở
9 GDH09A Cho phép hoạt động giáo dục trường tiểu học Thủ tục cấp Sở
10 GDH10A Sáp nhập, chia tách trường tiểu học Thủ tục cấp Sở
11 GDH11A Giải thể Trường tiểu học Thủ tục cấp Sở
12 GDH12A Thành lập Trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn Thủ tục cấp Sở
13 GDH13A Giải thể Trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn - UBND cấp huyện Thủ tục cấp Sở
14 GDH14A Thành lập, cho phép thành lập trường trung học cơ sở Thủ tục cấp Sở
15 GDH15A Cho phép hoạt động giáo dục trường trung học cơ sở Thủ tục cấp Sở
16 GDH16A Sáp nhập, chia tách trường trung học cơ sở Thủ tục cấp Sở
17 GDH17A Giải thể trường trung học cơ sở Thủ tục cấp Sở
18 GDH18A Chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non bán công sang cơ sở giáo dục mầm non dân lập Thủ tục cấp Sở
19 GDH19A Chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non bán công sang cơ sở giáo dục mầm non công lập Thủ tục cấp Sở
20 GDH20A Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở Thủ tục cấp Sở
21 GDH21A Cho phép thành lập nhà trường, nhà trẻ tư thục Thủ tục cấp Sở
22 GDH22A Cho phép hoạt động giáo dục nhà trường, nhà trẻ tư thục Thủ tục cấp Sở
23 GDH23A Sáp nhập, chia, tách nhà trường, nhà trẻ tư thục Thủ tục cấp Sở
24 GDH24A Giải thể nhà trường, nhà trẻ tư thục Thủ tục cấp Sở
25 GDH25A Tiếp nhận đối tượng học bổ túc THCS Thủ tục cấp Sở
26 GDH26A Thuyên chuyển đối tượng học bổ túc THCS Thủ tục cấp Sở
27 GDH27A Cho phép thành lập nhà trường, nhà trẻ dân lập Thủ tục cấp Sở
28 GDH28A Cho phép nhà trường, nhà trẻ dân lập hoạt động giáo dục Thủ tục cấp Sở
29 GDH29A Sáp nhập, chia, tách nhà trường, nhà trẻ dân lập Thủ tục cấp Sở
30 GDH30A Giải thể nhà trường, nhà trẻ dân lập Thủ tục cấp Sở
31 GDH31A Giải thể nhà trường, nhà trẻ dân lập Thủ tục cấp Sở
32 GDH32A Công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu Thủ tục cấp Sở
33 GDH33A Chuyển trường đối với học sinh tiểu học Thủ tục cấp Sở
34 GDH34A Quy trình đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã Thủ tục cấp Sở
35 GDH35A Công nhận xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ Thủ tục cấp Sở
36 GDH36A Công nhận phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi đối với đơn vị cấp cơ sở Thủ tục cấp Sở
37 GDH37A Xét cấp hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em trong độ tuổi năm tuổi Thủ tục cấp Sở
38 GDH38A Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc Thủ tục cấp Sở
39 GDH39A Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ Thủ tục cấp Sở