Bảng hướng dẫn thủ tục hành chính

Lĩnh vực:  Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo

STT Mã thủ tục Danh sách các thủ tục Phạm vi
1 GDH01A Thủ tục cấp giấy phép, gia hạn giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm có nội dung thuộc chương trình trung học cơ sở Cấp Huyện/Sở
2 GDH02A Thủ tục cho phép trường trung học cơ sở hoạt động trở lại Cấp Huyện/Sở
3 GDH03A Thủ tục thành lập trường phổ thông dân tộc bán trú Cấp Huyện/Sở
4 GDH04A Thủ tục thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ công lập hoặc cho phép thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục Cấp Huyện/Sở
5 GDH05A Thủ tục cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục Cấp Huyện/Sở
6 GDH06A Thủ tục sáp nhập, chia, tách trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ Cấp Huyện/Sở
7 GDH07A Thủ tục giải thể trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập) Cấp Huyện/Sở
8 GDH08A Thủ tục thành lập trường tiểu học công lập, cho phép thành lập trường tiểu học tư thục Cấp Huyện/Sở
9 GDH09A Thủ tục cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục Cấp Huyện/Sở
10 GDH10A Thủ tục sáp nhập, chia, tách trường tiểu học Cấp Huyện/Sở
11 GDH11A Thủ tục giải thể trường tiểu học (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường tiểu học) Cấp Huyện/Sở
12 GDH12A Thủ tục thành lập Trung tâm học tập cộng đồng Cấp Huyện/Sở
13 GDH13A Thủ tục cho phép trường phổ thông dân tộc bán trú hoạt động giáo dục Cấp Huyện/Sở
14 GDH14A Thủ tục thành lập trường trung học cơ sở công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học cơ sở tư thục Cấp Huyện/Sở
15 GDH15A Thủ tuc cho phép trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục Cấp Huyện/Sở
16 GDH16A Thủ tục sáp nhập, chia tách trường trung học cơ sở Cấp Huyện/Sở
17 GDH17A Thủ tục giải thể trường trung học cơ sở (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lâp trường) Cấp Huyện/Sở
18 GDH18A Thủ tục chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non bán công sang cơ sở giáo dục mầm non dân lập Cấp Huyện/Sở
19 GDH19A Thủ tục chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non bán công sang cơ sở giáo dục mầm non công lập Cấp Huyện/Sở
20 GDH20A Thủ tục chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở Cấp Huyện/Sở
21 GDH21A Thủ tục sát nhập, chia, tách trường phổ thông dân tộc bán trú Cấp Huyện/Sở
22 GDH22A Thủ tục chuyển đổi trường phổ thông dân tộc bán trú Cấp Huyện/Sở
23 GDH23A Thủ tục cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục trở lại Cấp Huyện/Sở
24 GDH24A Thủ tục cho phép trung tâm học tập cộng đồng hoạt động trở lại Cấp Huyện/Sở
25 GDH25A Thủ tục tiếp nhận đối tượng học bổ túc trung học cơ sở Cấp Huyện/Sở
26 GDH26A Thuyên chuyển đối tượng học bổ túc THCS Cấp Huyện/Sở
27 GDH27A Thủ tục thành lập lớp năng khiếu thể dục thể thao thuộc trường tiểu học, trường trung học cơ sở Cấp Huyện/Sở
28 GDH28A Thủ tục cho phép trường phổ thông dân tộc nội trú có cấp học cao nhất là trung học cơ sở hoạt động giáo dục Cấp Huyện/Sở
29 GDH29A Thủ tục cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục trở lại Cấp Huyện/Sở
30 GDH30A Thủ tục xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh bán trú đang học tại các trường tiểu học, trung học cơ sở ở xã, thôn đặc biệt khó khăn Cấp Huyện/Sở
31 GDH32A Thủ tục công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu Cấp Huyện/Sở
32 GDH33A Chuyển trường đối với học sinh tiểu học Cấp Huyện/Sở
33 GDH34A Quy trình đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã Cấp Huyện/Sở
34 GDH35A Thủ tục công nhận xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ Cấp Huyện/Sở
35 GDH37A Thủ tục hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo Cấp Huyện/Sở